Kalendář akcí

srpen

9 - 22 Tábor 2020

Facebook


O nás


STANOVY
občanského sdružení
Campamento ´99


ČÁST PRVNÍ
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Článek I
název a sídlo

1. Název sdružení je Campamento ´99.
2. Sídlem sdružení je Praha.Článek II
cíl sdružení

1. Cílem sdružení je přispívat k všestrannému rozvoji mládeže v České republice.
2. Tento cíl je naplňován především organizováním sportovních a vzdělávacích aktivit pro mládež, zejména letních táborů.ČÁST DRUHÁ
ORGÁNY SDRUŽENÍ

Článek III

Orgány sdružení jsou valná hromada, výbor, předseda a jednatel.Článek IV
valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a je složena ze všech členů sdružení.
2. Valná hromada rozhoduje o:

 1. změnách stanov
 2. zániku sdružení a vypořádání jeho majetku
 3. vylučování členů
 4. počtu členů výboru
 5. výši členských příspěvků

3. K usnášeníschopnosti je třeba přítomnosti alespoň jedné třetiny členů sdružení.
4. K rozhodnutí podle odst. 2 písm. a-c je třeba hlasů nadpoloviční většiny všech členů sdružení, v ostatních případech stačí nadpoloviční většina přítomných.
5. Valná hromada volí výbor a předsedu sdružení.
6. Valná hromada se schází nejméně jedenkrát za rok, svolává jí předseda.Článek V
výbor

1. Výbor sdružení je volen valnou hromadou, jeho funkční období je jeden rok.
2. Výbor řídí činnost sdružení mezi zasedáními valné hromady a rozhoduje o všech otázkách kromě těch uvedených ve Čl. IV odst. 2.
3. Výbor je usnášeníschopný, je li přítomna alespoň polovina jeho členů; svá rozhodnutí přijímá většinou přítomných členů.
4. Výbor se schází alespoň třikrát za rok; o jednotlivých otázkách může výbor se souhlasem předsedy rozhodovat per rollam.Článek VI
předseda sdružení

1. Předsedu sdružení volí valná hromada, jeho funkční období je jeden rok.
2. Předseda sdružení je členem výboru.
3. Předseda sdružení svolává a řídí schůze výboru a valné hromady a zastupuje sdružení navenek.Článek VII
jednatel

1. Jednatel sdružení je volen výborem z řad členů výboru, jeho funkční období je jeden rok.
2. Jednatel zastupuje z pověření předsedy nebo výboru sdružení navenek.
3. Jednatel spravuje pokladnu sdružení a vede evidenci členů a účetní evidenci, jednou za rok nebo kdykoli na požádání předsedy nebo výboru sdružení podává o této činnosti zprávu výboru.ČÁST TŘETÍ
ČLENSTVÍ

Článek VIII

1. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 18 let.
2. O přijetí za člena rozhoduje výbor; nerozhodne-li výbor do dvou měsíců od podání přihlášky, má se za to, že se výbor vyslovil kladně.
3. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí, případně uplynutím lhůty podle předešlého odstavce. Nejsou-li k tomuto dni zaplaceny členské příspěvky, vzniká členství ke dni zaplacení členských příspěvků.
4. Členství zaniká:

 1. oznámením o ukončení členství učiněným členem sdružení předsedovi nebo jednateli sdružení, a to ke dni uvedenému v oznámení
 2. nezaplacením členských příspěvků do tří měsíců po rozhodnutí o jejich výši valnou hromadou
 3. vyloučením valnou hromadou na návrh výboru
 4. úmrtím člena

5. Člen má právo hlasovat na valné hromadě a volit a být volen do všech orgánů sdružení.
6. Člen má za povinnost přispívat podle svých možností k naplnění cílů sdružení, dodržovat stanovy sdružení a platit členské příspěvky. Neplnění těchto povinností může být důvodem k návrhu na vyloučení podle tohoto článku odst. 4 písm. c.Článek VIII a)
členové-junioři


1. Osoby mladší 18 let, které mají zájem o činnost sdružení, mohou získat statut člena-juniora.
2. O přijetí za člena-juniora rozhoduje výbor; nerozhodne-li výbor do dvou měsíců od podání přihlášky, má se za to, že se výbor vyslovil kladně.
3. Statut člena-juniora vzniká dnem rozhodnutí výboru o přijetí za člena-juniora, případně uplynutím lhůty podle předešlého odstavce.
4. Statut člena-juniora zaniká:

 1. oznámením o ukončení členství učiněným členem-juniorem nebo jeho zákonným zástupcem předsedovi nebo jednateli sdružení, a to ke dni uvedenému v oznámení
 2. vyloučením valnou hromadou na návrh výboru
 3. dovršením 18 let věku

5. Člen-junior má právo

 1. být informován o činnosti a záměrech sdružení
 2. účastnit se jednání valné hromady, je-li starší 15 let

6. Člen-junior má za povinnost přispívat podle svých možností k naplnění cílů sdružení a dodržovat stanovy sdružení. Neplnění těchto povinností může být důvodem k návrhu na vyloučení podle tohoto článku odst. 4 písm. b. Člen-junior nemá povinnost platit členské příspěvky, může však na činnost sdružení přispívat dobrovolně.ČÁST ČTVRTÁ
HOSPODAŘENÍ SDRUŽENÍ

Článek IX
příjmy sdružení

1. Příjmy sdružení tvoří členské příspěvky, dary a příjmy z reklamy.
2. Příjmy sdružení mohou být vynaloženy pouze na činnost sdružení a v souladu s jeho cílem; s výkonem žádné funkce ani jiné činnosti pro sdružení není spojen nárok na finanční odměnu; nárok na náhradu prokázaných výdajů zůstává nedotčen.
3. Dary do 5.000 Kč je oprávněn přijmout kterýkoli člen výboru, dary vyšší hodnoty pouze předseda nebo jednatel výboru, přičemž přijetí daru nad 20 000 Kč musí být schváleno výborem.Článek X

S prostředky sdružení jsou oprávněni nakládat u výdajů do 10 000 Kč předseda a jednatel zvlášť, u výdajů nad tuto částku předseda a jednatel společně, přičemž výdaje nad 20 000 Kč musí schválit výbor sdružení.ČÁST PÁTÁ
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XI
zánik sdružení

V případě zániku sdružení bude majetkový zůstatek věnován na dobročinné účely, o konkrétním příjemci tohoto daru rozhodne valná hromada současně s rozhodnutím o zániku sdružení.Článek XII

Tyto stanovy nabývají účinnosti dnem registrace sdružení Ministerstvem vnitra. (registrace provedena dne 4. 5. 1999)