ZEMĚ NA OBZORU - Tábor ve Svojšíně
PROVIZORNÍ ZPRAVODAJSTVÍ
   
 
Den po dni
DENÍK, KTERÉMU SE NEDÁ VĚŘIT. KRÁTKÉ PŘÍBĚHY O HŘE A VZKAZY PRO RODIČE.

Cesta na tábor
ITINERÁŘ CESTY NA TÁBOR - PRO TY, KTEŘÍ NEVÁHAJÍ ZAVÍTAT DO JÁMY LVOVÉ A CHTĚJÍ JI SNADNO NAJÍT.

Od díly
NEÚPLNÝ PŘEHLED VŠECH ÚČASTNÍKŮ TÁBORA. PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁNO PODLE VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT.

Galerka
FOTOGRAFIE, NAHRÁVKY, FILMY, SERIÁLY, SKEČE, SPOTY, SKANDÁLY - ZKRÁTKA OBRÁZKY VŠECHO DRUHU.

Návrat domů
POKUD SE VRÁTÍME...

Autor
CHCETE VĚDĚT VÍCE O TOM, JAK JE TO S TĚMITO STRÁNKAMI?


 

[27.07.2002 - sobota, večer u ohně]
Těsně před uzávěrkou tábora přinesly Piraně další - již druhé - číslo nezávislých Táborových novin. Neváhejte a stáhněte si je.

[24.07.2002 - středa, odchod na puťák]
Noční události přiměly Guvernéra, aby neprodleně vyslal všechny rody do území ostrova. Čeká je nyní několikadenní pouť, jejíž cílem bude polapit mnoho zlých démonů a najít způsob jak vyzrát na Šamana.

[23.07.2002 - úterý až středa brzy ráno - noční bojovka]
Protože se kupec nevrátil ze svých cest, vyslal Guvernér oddíly ještě v noci na průzkumnou cestu za humna tábora, aby zjistily zda se nedostal do zajetí domorodců či temných sil s nimi spřažených. To, co děti cestou potkalo však předčilo mnohá očekávání a naplnilo ty nejchmurnější obavy o zlé moci Šamanově a jeho nohsledů. Šaman kupce bez jakýchkoliv skrupulí zavraždil!!!
Co se tedy vlastně stalo: Uprostřed noci byli bojovníci narychlo vzbuzeni, protože v ležení vznikl značný rozruch. Nebyly tu žádné zjevné stopy, přesto to věděl každý: na Ostrově se něco ošklivého dělo. Proto se museli rychle obléknout a porůznu po malých skupinkách se vydali do lesa, zjistit, co se děje. Něco bylo opravdu v nepořádku. Dobyvatelé se už mnohokrát setkali s nejrůznějšími nástrahami neznámého Ostrova, ale temné stíny, které útočily ze tmy nyní, byly něčím úplně jiným. Brzy se zvědové stali svědky strašlivého divadla, při kterém tuhla krev v žilách. Na mýtině u hořícího ohně, uprostřed svic a magických ornamentů, jejichž součástí byly i amulety, které mu rody prodali, tančil Šaman, kterého všichni považovali za užitečnou, ale jinak vcelku nezajímavou postavu, se šílenstvím rozšířenýma očima a rukama umazanýma od krve. Čí krve, to bylo také nabíledni. Ti odvážnější, kteří dokázali odtrhnout oči od křepčící postavy, spatřili kolem něj lebky divochů nabodané na kůlech a především Kupce s tváří strhanou prožitými útrapami, připoutaného k obětnímu oltáři. A Šaman skákal kolem něj a mumlal temná zaříkání. Nakonec, odříkávajíc strašlivou a dávno zapomenutou kletbu, probodl Kupci srdce a jeho krví otevřel bránu do jiných sfér, ze kterých se strašlivým jekotem pronikli do džungle Démoni.
Bojovníci se v hrůze dali na útěk, plni zoufalství a hrůzy. Cestou domů se jim ale přihodila ještě jedna zvláštní věc: potkali zářivého anděla, který je povzbudil a vlil do nich novou naději.


[23.07.2002 - úterý, večer u ohně]
Přinášíme Vám aktuální nezávislé 1. číslo Táborových novin, které vydal vlastním nákladem v počtu 20 ks Koumák z rodu Piraňů.

[23.07.2002 - úterý]
V dopoledních hodinách probíhal v královském ležení velkolepý turnaj, na kterém se mělo ukázat, nejen který rod má nejlepší bojovníky, ale také, protože šlo o souboje celých rodů, který rod nejlépe zvládá bojovou taktiku a pohyb na bojišti, který má nejlepší disciplínu a zkušeného vojevůdce ve svém čele. A jako už tolikrát se ukázalo, že mořeplavci nebyli nadarmo vybráni jako nejlepší muži ze svých rodů: souboj byl opravdu krásnou přehlídkou bojeschopnosti královského vojska. Vítězové, což byli mezi nejstaršími Stříbrné zmije, mezi středními Kladivouni a Žraloci mezi nejmladšími rody, dostali za odměnu od Guvernéra tři skvostné amulety, mezi nimi i ten, který darovali náčelníci divošských kmenů. Nyní jsou snad dostatečně vybaveni, aby se mohli znova utkat s nástrahami Ostrova, protože všichni až příliš dobře tuší, že v jeho džunglích jim jen bojové umění stačit nebude.
Po poledních hodinách se dobyvatelé vrhli s novou vervou do džunglí Ostrova, aby pokračovali ve sporech o území. Většina z nich se poprvé vydala na divoký sever, který jim připravil nejedno překvapení. Také se tu opět setkali s Vědmou, s Hledačem pokladů i se Šamanům. Ten poslední jim nabídl mnohé cenné věci, ale žádal za ně nemalou cenu: k výrobě svých lektvarů potřeboval všechny tři kouzelné amulety. Protože ale to, co nabízel, bylo opravdu lákavé, všichni ti, kteří amulety měli, nakonec na tento obchod přistoupili. Jak toho měli později litovat!


[23.07.2002 - úterý, přes den...bude totiž ješte další zpráva]
Dnes v noci tady byl Děda mráz, večer si asi uděláme stromeček a budeme u ohně zpívat koledy. Přes den sice svítí sluníčko, ale rukavice by se šikly. No ale hlavně jsem Vám chtěl napsat, že se v Galerce už konečně objevily nějaké fotečky z tábora.

[22.07.2002 - pondělí]
Ani se to nezdá, ale čas plyne neúprosně a velká výprava na Ostrov se pomalu chýlí ke konci. Proto je třeba využít každého okamžiku. Už od rána a až do večera se všichni potulovali po kraji a hrdě hájili své rodové barvy. Nebyli ovšem jedinými, kdo se zdejšími lesy potloukal. K postavám ošuntělým jako je Hledač pokladů i podivným a zneklidňujícím jako Šaman přibyla jedna čarovně krásná bytost. Procházela se po lese, jako by se jí nic z toho, co se na Ostrově kdy dělo a bude dít nemohlo ani v nejmenším dotknout. Byla nedostupná jako hvězdné nebe a nepostradatelná jako hlas zvonu v mlžném rána. Ti, kteří se s ní setkali, jí říkali Vědma a ona sama jim to neschválila ani nevyvrátila. Když se někdo odvážil ji oslovit, obrátila na něho pohled svým temných očí, hlubokých jako moře, a s lehkým úsměškem na tváři ho vyzvala k souboji. Nebojovala ale hrubou silou ani zbraněmi vytvořenými lidskýma rukama, ale magickou silou slov. Podařilo-li se někomu ji porazit, dala mu vzácný svitek velké ceny, aniž by dala najevo jakékoli rozčilení, ona, které se přece nemohlo nikdy nic dotknout.
Nebyli to ale jen tak nevšední zážitky a setkání, které dnes na mořeplavce čekaly. Byli tu i věci daleko prozaičtější, jako další kurzy, především tedy zdravotní, který dnes dělaly všechny rody. Pokud projevili dobyvatelé dostatek zkušeností a zručnosti v oblasti poskytování první pomoci a v záchraně života a zdraví vůbec, bylo jim na oplátku prozrazeno velké a po generace střežené tajemství stavby lesních lazaretů.
Poprvé se také někdo odvážil proniknout na sever, o jehož divokosti se zpívá mnoho písní. Ukázalo se, že nejenže nelžou, ale že skutečnost mnohde dokonce veškeré zkazky zdaleka předčí. Přesto někteří nedbali žádných varování a vystoupili na zapovězenou Vlčí horu, aby ji opovážlivě prohlásili za vlastní. Krajem zní tamtamy a u večerního ohně bylo čteno temné poselství pro knížete Kladivounů o probuzení sil, které měly zůstat zapomenuty, o Meči osudu a o děsivém prokletí, které je pouze počátkem nelehké pouti. Všem dobyvatelům bylo opět tvrdě připomenuto, že ještě není vyhráno a že veškeré dosavadní překážky byly pouze hříčkami ve srovnání s tím, co přijde.


[21.07.2002 - neděle]
Na neděli byla naplánována "pouť" na mši do blízkého Černošína. Po mši a po obědě, podávaném také v této vesnici, se rody vracely zpátky domů přes území Ostrova, kde opět započaly líté boje o území, rodové artefakty, peníze, čest a slávu a vůbec o cokoli, o co je možno bojovat. Nestačilo však bojovat pouze jeden s druhým, proti námořníkům se tentokrát spiklo i počasí. Strašlivé přívaly vod, blesky a hromobití, vítr a podivná tma, to všechno děsilo válečníky a znesnadňovalo, ne-li znemožňovalo jim to pohyb. Opět se ale ukázalo, že dobyvatelé nebyli nadarmo vybráni ze všech mužů i žen v celé Evropě, aby nalezli a dobyli novou zemi. Stejně jako se dříve nedali odradit divochy a kanibaly, nezviklalo je nyní ani počasí.
K večernímu ohni se dostavili dva příslušníci kmene Yamy, aby poděkovali za krásné květinové ozdoby, které jim vyrobili nejmladší rody.


[20.07.2002 - sobota, den]
Protože v nočních sporech přišli námořníci ve zmatku o amulet, pokusili se po něm pátrat. Za tímto účelem navštívili hlavní sídla obou divošských rodů, aby mohli promluvit s jejich náčelníky. Yamové, oděni do žlutých barev, byli vcelku mírumilovní. K amuletu se vyjádřili dosti nejasně, dali jednotlivým rodům několik drobných úkolů a potom jimi byli pozváni k večernímu ohni v ležení. Zato červení Kbatiové byli daleko bojovnější. Po tuhých bojích se ale náčelník dal přece jen přesvědčit a také přislíbil účast na večerním sezení.
S velikým očekáváním se všichni připravovali na večer. Oheň byl zapálen, všichni se u něho seskupili a čekali, jestli divošští náčelníci splní svůj slib. Konečně se objevili. Projevilo se ale, že jsou to nesmiřitelní nepřátelé a oni se ihned začali častovat rozhořčenými nadávkami typu: "Ty papriko!" na náčelníka zelených Yamů "Ty červená papriko!" v odpověď a podobně. Námořníci je ale obklopili a zčásti je přemluvili, zčásti donutili usednout naproti sobě u ohně. Potom jeden rod po druhém předvedli divadelní ukázky, které si před ohněm nacvičili a kterými chtěli ukázat náčelníkům své upřímné a čestné úmysly. Všichni dobyvatelé nesmírně překvapili, protože představení byla jedno lepší než druhé, nechyběl zpěv, balet, bojová umění, recitace, věcné dary pro domorodce a samozřejmě mnoho různých scének. Všechno se zdálo být naprosto ideální, náčelníci se dokonce usmířili natolik, že předali námořníkům amulet, ale potom se stala jistá nešťastná věc: náčelník kmene Kbati přečetl jisté velmi nevhodné verše, které složili námořníci a které mluvili velice nehezky o kmeni Yamů. To opět rozjiskřilo téměř uhašený spor, oba rody se začali častovat dalšími nadávkami a poté uraženě odešli do lesa.


[20.07.2002 - sobota, noční bojovka]
Hluboko v noci byli někteří bojovníci probuzeni a vyburcováni, protože došla zpráva, že tuto noc dochází k jakési podivné konstelaci hvězd či co, zkrátka že rozličné lesní síly jsou probuzeny a že se objevil jakýsi mocný artefakt. Proto byl z každého rodu vybrán jeden statečný jedinec a tato skupinka se vydala do tmy pro amulet, byli však zákeřně přepadeni strašlivými kanibalskými domorodci, kteří je přivedli k ohni a postavili k mučednickým kůlům. Když se dlouho nevraceli, vyburcovala poděšená knížata celé ležení a vydala se se všemi svými lidmi na pomoc uneseným. Noc byla ale opravdu temná a zřejmě i velice magická, takže následovalo velké bloudění po lese, vleklé utrpení unesených a křepčení divochů okolo ohně, zmatené bloudění různých lidí po lese a podobně. Všechno ale dopadlo dobře, všem rodům se nakonec podařilo zajatce zachránit a v pořádku je odvedli do tábora.

[19.07.2002 - pátek]
Přestože dopoledne bylo ještě zcela ovlivněno děsivou Epidemií, která nás postihla, odpoledne už nebylo zbytí a dobyvatelé museli znovu vyrazit do nitra Ostrova. Kromě běžných bojů o území se stala ještě jedna velmi zvláštní a zajímavá věc: mořeplavci se na Ostrově setkali se Šamanem. Je to velice záhadná a nečitelná postava, která se zdá býti poněkud mimo tento svět. Zřejmě často rozmlouvá s vyššími sférami, a kdoví, možná i s ďábly, což ho velmi výrazně ovlivňuje. Dosud není zcela jasné, je-li tato postava pozitivní a mohla by rodům pomoct nebo zda jim bude ubližovat nebo zda nemá s nimi ani s jejich posláním vůbec nic společného. Každopádně je v budoucnu dost možná ještě překvapí.

[18.07.2002 - čtvrtek]
Milí rodičové! Ničeho se nelekejte, všechno je v pořádku. Zatím se nám ale nedaří v údolí, kde se nachází tábor zprovoznit mobilní telefonování natož pak připojení na Internet. Pracujeme na vyřešení situace, a tak se snad brzy dočkáte aktuálních zpráv i fotografií. Děti jsou všechny zdrávy, vedoucí a praktikanti také.
Moc Vás zdravím, Petr Hoffmann


[16.07.2002 - úterý]
Protože rody měly už své domovské území, nastal souboj o další kraje. Neměly však na práci jen procházet po ostrově plném domorodců a získávat nová a nová místa, ale také se vzdělávat v nejrůznějších dovednostech, například skládat Kurz stavitelství, v jehož rámci bylo zapotřebí být schopen uvázat mnoho zapeklitých uzlů, rozeznat větvičky stromů i bylin a uhodnout různé těžké hádanky. Kromě toho se dnes poprvé objevil záhadný Kupec, který nabízí mnoho rozličných velice zajímavých věcí a také je ochoten různé věci vykupovat (například zlaté šišky získané od domorodců). Také se děti setkaly se strašlivým Duchem stařešiny, kterého se jim ale po dlouhé době podařilo přemoci pomocí prastarého kouzla, které získaly, a s Hledačem pokladů, který prochází po území a také s ním lze obchodovat.

[15.07.2002 - pondělí]
Nyní nastal čas přistát na ostrově. Ještě dříve než se tak stalo, bylo ale nezbytně nutné, aby si každý rod vytvořil své rodové atributy: jméno, vlajku, erb, rodový pokřik a hymnu. Do toho se tedy s velkou vervou pustili a tento úkol jim zabral celé dopoledne. Potom začali stavět lodě a začali s vyloďováním. Oči nezasvěceného by mohly v ten čas vidět, jak děti vlastními silami staví plavidla ze všeho, co se najde - dřevo, provazy, barely nebo i jen vzduchem naplněné igelitové pytle…- a potom vždy jeden nejodvážnější jedinec přeplul malou říčku za táborem, kde získal ve vodě plovoucí láhev s popisem místa, kde bylo třeba splnit první úkol - například zachránit zajatce a přemoci divoké domorodce - za který pak získaly své domovské území. Ve skutečnosti se ale dobyvatelé plavily mnoho dní po moři, až se konečně mohly vylodit na Ostrově a vybudovat tam své sídlo, ze kterého budou napříště vyrážet do okolí a ve kterém budou také vždy nacházet útočiště, odpočinek a uzdravení.
Večer byl opět slavnostní oheň, ke kterému přišel Guvernér a vyplatil rodům tolary za dobytá území i za statečnost v boji a také odměnil nejlepší rod tohoto dne.


[14.07.2002 - neděle]
Dojeli jsme do tábora někdy krátce po poledni a základním úkolem odpoledne bylo seznámit se s podmínkami tábora (jak vypadají chatky, kde je vlastně jídelna a tak podobně), rozřadit oddíly a ubytovat se. Později odpoledne bylo možno i vyrazit do lesa a začít pomalu zjišťovat, jak vypadají okolní lesy, ve kterých se budou příštích čtrnáct dní pohybovat. A večer byl táborák, ke kterému se dostavil sám královský Guvernér, čímž začala HRA. Z dětí se jako mávnutím kouzelného proutku staly námořníci a dobyvatelé, vyslaní z morem sužované Evropy objevovat nové země. Oddíly zanikly, a místo nich se v táboře objevilo mnoho hrdých a statečných rodů, odlišujících se nejen svými rodovými oděvy. A lesy okolo nejsou už jen obyčejnými lesy, ale tajemným Ostrovem plným divokých domorodců, pokladů, divokých rostlin a mnohých jiných tajemství. Již zítra musí dobyvatelé vyrazit na moře a doplout na Ostrov.

   
ZEMĚ NA OBZORU
Toto jsou jediné autentické stránky tábora ve Svojšíně (tedy hluboko pod ním v údolí řeky Mže).
(c) 2002, Campamento '99